DỄ NHỚ DỄ THỰC HÀNH

Đơn giản hoá kiến thức trong Toán SAT với những chủ đề khó. Thực hành bài tập 'Sát' đề thi SAT. Cách học online linh hoạt, hiệu quả và easily for tracking results.
Đăng Kí Học Thử
khoá học luyện toán SAT rất SÁT

PHƯƠNG PHÁP KHÁC BIỆT

Thay đổi cách tiếp cận bài thi SAT. Học tập kiến thức cơ bản và nâng cao ở dạng dễ nhớ và dễ áp dụng trong bài thi thật. Thư viện bài tập phong phú, chuẩn đề thi thật.

 • Thực Hành Theo Chủ Đề: Kiến thức được chia nhỏ thành từng phần riêng biệt và liên kết với các dạng bài cùng chủ đề trong SAT.

 • Quy Trình Khép Kín: học lý thuyết, luyện tập và thực hành các bài thi cùng chủ đề trong SAT.

 • Học Online: linh hoạt trong việc học. Không phụ thuộc thời gian địa điểm. Ôn lại kiến thức và luyện tập lại bài test vào bất kì lúc nào.

Nội Dung Khoá Học

 • 1

  POWER NUMBERS

 • 2

  COMPLEX NUMBERS

  • 1. Lý Thuyết Cơ Bản - Chủ đề COMPLEX NUMBER - LUYÊN SAT ONLINE
  • 2. Nâng Cao COMPLEX NUMBER - Số Phức ( Số ảo) - Trong SAT
  • 3. Bài Test Complex Numbers
  • 3-1. File Tài Liệu Bài Test Complex Numbers
 • 3

  LINEAR EQUATION - DẠNG CƠ BẢN VÀ WORD PROBLEM

  • 1.Ý NGHĨA CÁC CON SỐ TRONG LINEAR EQUATION - WORD PROBLEM
 • 4

  LINEAR EQUATION

  • 1. Tổng quan về Linear Equation trong SAT
  • 2.Luyện Tập Tổng Quan về Linear Equation Trong SAT
  • 2-1. Luyện Tập Tổng Quan về Linear Equation Trong SAT
  • 3. File tài liệu Bài Test Tổng Quan Về Linear Equation Trong SAT
  • 3-1. Bài Test Tổng Quan Về Linear Equation Trong SAT
  • 4.Lý Thuyết Lines - Mối Quan Hệ Nhiều Linear Equation Trong SAT
  • 5. Luyện Tập Về Lines - Nhiều Đường Thẳng Trong SAT
  • 6. Bài Test Lines trong SAT
  • 7. Graphs - Giới Thiệu Bài Test SAT - Chủ Đề Graphs
  • 8. File tài liệu Bài Test Graphs Trong SAT
  • 8-1. Bài Test Graphs Trong SAT
  • 9. File tài liệu Bài Test Tổng quan về Linear equation Theo form SAT
  • 9-1. Bài Test Tổng quan về Linear equation Theo form SAT
  • 10. Tìm Đơn Vị Để Hiểu Ý Nghĩa Các Con Số Trong Bài Thi SAT - Linear Equation
 • 5

  SYSTEMS OF EQUATIONS

  • 1. Cơ Bản về SUBS và ELIMINATION METHODS trong Systems Of Equation
  • 2. Phương Pháp Giải Dạng Bài MANY - NO SOLUTIONS Trong SYSTEMS
  • 3. Dạng bài WORD PROBLEM Trong SYSTEMS OF EQUATIONS
  • 4. Dạng QUADRATIC vs LINEAR trong Systems Of Equation
  • 6. File tài liệu Test 1 Systems Of Equations - 8 CB
  • 6-1. Test 1 Systems Of Equations - 8 CB
  • 7. File tài liệu Test 2 Systems Of Equations - Panda Test
  • 7-1. Test 2 Systems Of Equations - Panda Test
  • 8. File tài liệu Test 3 Systems Of Equations - Realone 1618
  • 8-1. Test 3 Systems Of Equations - Realone 1618
 • 6

  COMPLETING THE SQUARE

  • 1.Học A Level - Lý Thuyết Cơ Bản Completing The Square - Phần 1
  • 2.Học A Level - Luyện Tập Completing The Square - Phần 2
  • 3. Học A Level - Sử dụng Completing The Square Tìm MIN Max và Solve Equation
  • 4. File tài liệu Bài Test Online - Completing The Square - A Level
  • 4-1. Bài Test Online - Completing The Square - A Level
 • 7

  CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC TRONG SAT

  • 1. CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG SAT
 • 8

  PROBABILITY - XÁC SUẤT - TWO WAYS TABLE

  • 0. LÝ THUYẾT CƠ BẢN - XÁC SUẤT TRONG TWO-WAYS TABLE
  • 1. Kĩ Thuật Tính Nhanh Các Câu Hỏi PROBABILITY Trong SAT
  • 2. File tài liệu Test 1. Probability 8 CB
  • 2-1. Test 1. Probability 8 CB
  • 3. File tài liệu Test 2. Panda Test Chủ Đề PROBABILITY
  • 3-1. Test 2. Panda Test Chủ Đề PROBABILITY
  • 4. File tài liệu Test 3 - Realone Test Chủ Đề PROBABILITY
  • 4-1. Test 3 - Realone Test Chủ Đề PROBABILITY
 • 9

  KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

  • 1- 2 Dạng Cơ Bản Của Phương Trình Đường Tròn
  • 2 - Bài Tập Về 2 Dạng của Phương Trình Đường Tròn
  • 3 - Ví Dụ Dạng Bài Nâng Cao của Phương Trình Đường Tròn
  • 4 - File tài liệu Bài Test SAT - Chủ Đề Circle Equation
  • 4-1 - Bài Test SAT - Chủ Đề Circle Equation
 • 10

  QUADRATIC EQUATION

  • 1. Giới Thiệu Về Quadratic Equation - Y intercept và How To Solve
  • 2. Kĩ Thuật Sub-variable - a+b+c=0 và Factorisation trong Quadratic Equations
  • 3. Luyện Tập Vẽ Graph và Tính Đối Xứng của SYMMETRICAL LINE trong Quadratic Equation
  • 4. Ứng Dụng Completing The Square - Factorization và Systems linear Equation
  • 5. File tài liệu Test Quadratic Equation 8 CB
  • 5-1. Test Quadratic Equation 8 CB
  • 6. File tài liệu Test Panda Quadratic Equation
  • 6-1. Test Panda Quadratic Equation
  • 7. File tài liệu Realone Test 1618 - Quadratic Equation
  • 7-1. Realone Test 1618 - Quadratic Equation
 • 11

  GEOMETRY

  • 1.Tổng Quan Similarity Triangles - Hình Đồng Dạng Trong SAT
  • 2. Tổng Hợp Parallel - In-exterial Angles - Isosceles and equilateral Triangles
  • 3. Tổng Hợp Kiến Thức Về Tam Giác Vuông - Toán SAT
  • 4. Tài liệu Test 1. Geometry 8CB
  • 4-1. Test 1. Geometry 8CB
  • 5. Tài liệu Test 2 - Geometry Panda Test
  • 5-1. Test 2 - Geometry Panda Test
  • 6. Tài liệu Test 3 - Realone Test Geometry SAT
  • 6-1. Test 3 - Realone Test Geometry SAT
  • 7. Kiến Thức Tổng Hợp về CIRCLE trong SAT. và toán cấp 3 Quốc Tế
  • 8. Tài liệu Bài Test Realone về CIRCLE trong SAT - Test 4 ( Đặc biệt)
  • 8-1. Bài Test Realone về CIRCLE trong SAT - Test 4 ( Đặc biệt)
 • 12

  GROWTH RATE

  • 1. Kiến Thức Cơ Bản Của Percent Và Kĩ Thuật Tính %
  • 2. Kiến Thức GROWTH RATE - EXPONENTIAL FUNCTION
  • 3. Làm Mẫu Câu Hỏi Trong Thi về GROWTH RATE
  • 4. Tài liệu Test 1 - Growth Rate - 8 CB
  • 4-1. Test 1 - Growth Rate - 8 CB
  • 5. Tài liệu Realone Test 1 - Growth Rate - https://youtu.be/330xyXzefV4
  • 5-1. Realone Test 1 - Growth Rate - https://youtu.be/330xyXzefV4
  • 6. Tài liệu Realone Test 2 - Growth Rate - https://youtu.be/W1X81ZcrTl0
  • 6-1. Realone Test 2 - Growth Rate - https://youtu.be/W1X81ZcrTl0
 • 13

  FUNCTION

  • 1. Khái Quát FUNCTION
  • 2. Tài liệu Giới Thiệu về Function - Domain - Range
  • 2-1. Giới Thiệu về Function - Domain - Range
  • 3. Tài liệu Composite Function - Hàm Hợp Trong Toán A Level
  • 3-1. Composite Function - Hàm Hợp Trong Toán A Level
  • 4. Tài liệu Absolute Value - Giá Trị Tuyệt Đối Trong Toán A Level Chủ Đề Function
  • 4-1. Absolute Value - Giá Trị Tuyệt Đối Trong Toán A Level Chủ Đề Function
  • 5. Tài liệu Transformation Graph - Phép Dịch Chuyển Đồ Thị - Function Trong Toán A Level
  • 5-1. Transformation Graph - Phép Dịch Chuyển Đồ Thị - Function Trong Toán A Level
  • 6. Tài liệu Test 1 Function - 8 CB https://youtu.be/pJ5lKImXADg
  • 6. Tài liệu Test 1 Function - 8 CB https://youtu.be/pJ5lKImXADg
  • 6-1. Test 1 Function - 8 CB https://youtu.be/pJ5lKImXADg
  • 7. Tài liệu Test 2 - Function Realone 1 https://youtu.be/ouhv2othIZo
  • 7-1. Test 2 - Function Realone 1 https://youtu.be/ouhv2othIZo
  • 8. Tài liệu Test 3 - Function Realone Test 2. https://youtu.be/dia3XMgwlNM
  • 8-1. Test 3 - Function Realone Test 2. https://youtu.be/dia3XMgwlNM
 • 14

  STATISTIC

  • 1. Kĩ Thuật Giải STATISTICS trong SAT
  • 2. Tổng Quan STATISTICS
  • 3. Mean - Mode - Median Trong STATISTICS
  • 4. Công Thức STANDARD DEVIATION
  • 5. Tìm QUARTILES Trong STATISTICS
  • 6. Tài liệu Test 1 - STATISTICS 8 CB
  • 6-1. Test 1 - STATISTICS 8 CB
  • 7. Tài liệu Test 2 - Realone Test - STATISTICS
  • 7-1. Test 2 - Realone Test - STATISTICS
 • 15

  SCATTERPLOT

  • 1. Giới Thiệu Về ScatterPlot
  • 2. Tài liệu Test 1 - Scatterplot 8 CB
  • 2-1. Test 1 - Scatterplot 8 CB
  • 3. Tài liệu Test 2 - Realone SCATTERPLOT
  • 3-1. Test 2 - Realone SCATTERPLOT
 • 16

  POLYNOMIAL

  • 1. Giới Thiệu RATIONAL EXPRESSION
  • 2. Giới Thiệu POLYNOMIAL DIVISION
  • 3. Remainder Theorem - Factor Theorem
  • 4. Hướng Dẫn Mẫu Bài Tập POLYNOMIAL DIVISION
  • 5. Tài liệu Bài Tập POLYNOMIAL DIVISION
  • 5-1. Bài Tập POLYNOMIAL DIVISION
  • 6. Tài liệu Test 1. Polynomial Division 8CB
  • 6-1. Test 1. Polynomial Division 8CB
  • 7. Tài liệu Realone Test - Polynomial Division
  • 7-1. Realone Test - Polynomial Division
 • 17

  RATES

  • 1. Tài liệu Test RATES - 8 CB
  • 1-1. Test RATES - 8 CB
  • 2. RATES - Realone Test
  • 2-1. RATES - Realone Test

Giới Thiệu HAPPYMATH

Từ luyện thi đại học Việt đến luyện toán quốc tế.

Use this section to explain to potential students the value of your offering. Great copy shows your audience how their life might look after working with you. Start by identifying the problem you're solving. Next, present how their life will be different with the solution you’re providing. Finally, explain why you’re uniquely positioned to provide this solution.

Instructor(s)

Nguyễn Anh Đức

Giảng Viên

Nguyễn Anh Đức

Bắt đầu nghiên cứu và dạy toán quốc tế từ năm 2012, trải qua nhiều giáo trình dạy toán quốc tế: IGCSE, IB math, A level, Luyện thi đại học Mỹ SAT, SSAT, GMAT, GRE... mình mong muốn được giảng dạy cách học toán và tiếng anh mới cho nhiều bạn học sinh Việt Nam hơn. Bằng cách học toán bằng tiếng anh, tính ứng dụng của tiếng anh sẽ rõ rệt hơn khi được sử dụng vào môn khoa học cụ thể. Từ đó, mở rộng vốn từ của học sinh và giúp các em dần làm quen với cách học quốc tế.